hts-al-nitonakretka-otwarta-kolnierz-stozek-gladkie