hts-z-a2-nitonakretka-otwarta-kolnierz-stozek-radelkowane