Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży w firmie

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższe warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich zawartych umów. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejsze warunki umowy sprzedaży, nawet wtedy, gdy nie są one zgodne z jego własnymi warunkami zakupów.

1.2 Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

    • Sprzedawca – H&S TECHNIK z siedzibą w Legnicy;

    • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent H&S TECHNIK.);

    • Strony – Sprzedawca i Kupujący;

    • Towar – towary handlowe sprzedawane przez H&S TECHNIK w ramach umowy z kontrahentem.

2. Oferty / Zamówienia/Literatura

2.1 Oferty ważne są przez okres 30 dni od daty wystawienia, o ile Sprzedający wyraźnie nie określi inaczej, jednak nie są wiążące aż do momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

2.2 Oferta nie rezerwuje towaru

2.3 Istnieje możliwość dostarczenia próbek ze stanów magazynowych.

2.3 Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie.

2.4 Atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności dołącza się do dostarczanego towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.

2.5 Zamówienia przyjęte przed godziną 14:00 będą realizowane w ciągu 24h

2.6 Wszystkie rysunki, opisy i ilustracje zawarte na stronie www i w katalogach są publikowane wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego obrazu opisanych w nich Produktów

2.7 Wszelkie błędy lub przeoczenia w dowolnym katalogu Sprzedającego, ofercie, przyjęciu Zamówienia, etykiecie, opakowaniu, fakturze lub innym dokumencie bądź informacji wydanej przez Sprzedającego mogą zostać poprawione przez Sprzedającego bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

3.Ceny

3.1 Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie i jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta.

3.2 W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. wzrost ceny surowca, wzrost kursu waluty obcej, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost powyższych elementów .

3.3 Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

3.4 Przy zakupie niepełnych opakowań cena może zostać powiększona o koszty manipulacyjne.

4.Dostawa

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, produkty zostaną przesłane Kupującemu przez przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. Za usługę transportową, terminowość, oraz uszkodzenia odpowiada Spedytor.

4.2 Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności z dokumentem dostawy oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki i braków ilościowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera firmy spedycyjnej i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedającym.

4.3 Jeżeli po dostawie produktów Kupujący odkryje, że błędnie zamówił towar, Sprzedający może przyjąć zwrot wyłącznie według własnego uznania. Kupujący pokrywa koszty opłat manipulacyjnych stosowanych przez Sprzedającego.

4.4 Kupujący ma prawo reklamować towar, który otrzymał niezgodnie z zamówieniem. Reklamacje będą przyjmowane tylko w formie pisemnej. W przypadku rozpatrzenia pozytywnie reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wymiany wadliwych wyrobów lub wystawi fakturę korygującą.

4.5 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

4.6 Zastrzegamy sobie możliwość różnic ilościowych w towarze na poziomie +/- 2%

5. Zwrot towarów

5.1 Zamiar dokonania zwrotu towaru musi być wcześniej uzgodniony ze Sprzedającym. Zwracany towar powinien być oryginalnie zapakowany oraz nie powinien nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi wyłącznie Kupujący.

5.2 Zwrotowi nie podlega asortyment wykonany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie Kupującego.

6. Warunki płatności

6.1 Termin i sposób płatności ustala Sprzedający.

6.2 Dostawy towarów niestandardowych wymagają dokonania przedpłaty o wysokości której decyduje Sprzedający.

6.3 W wypadku zamówienia towaru przez Kupującego, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości.

6.4 W wypadku zamówienia towaru niestandardowego przez Kupującego, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości.

6.5 W przypadku opóźnień w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody

7. Wszelkie spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego